CON@SK.PL - Transboundary ecological connectivity – modelling landscapes and ecological flows

Abstract: 

VISEGRAD:
In the project we will develop an interdisciplinary, innovative 3D ecological connectivity assessment approach at the region scale based on GPS telemetry and remote sensing data, and
knowledge transfer among scientists and practitioners. We will develop models and guidelines for functional 3D connectivity assessment using 3D landscape structure with telemetry data
for species movement, which will result in a new and powerful, spatially explicit connectivity assessment. Furthermore, we will review the current state of the art in connectivity
assessment using scientific databases and guidelines already published by organisations such as the Carpathian Convention. Baseline information in the models will be developed together
with stakeholders to mitigate conflicts of conservation management.
VEGA:
Vzhľadom na rozlohu a citlivosť na zmeny patria lokality s poľnohospodárskym využitím krajiny k najdynamickejším. Nenahraditeľnú úlohu pri analýze a priestorovej diferenciácii takejto dynamiky zohrávajú údaje získané diaľkovým prieskumom Zeme. Charakter a rozsah zmien však modifikujú rôzne sociálno-ekonomické faktory a prírodné podmienky. Hlavným cieľom tohto projektu je priblížiť sa k pochopeniu zmien v poľnohospodárskej krajine v období rokov 1970 až 2012 prostredníctvom identifikácie zmien vo využití poľnohospodárskej krajiny a evalvácie faktorov determinujúcich ich výskyt. Špeciálny dôraz kladie projekt na hodnotenie extenzifikácie, intenzifiácie a zastavovania poľnohospodárskej pôdy. Pomocou inovatívnych metód projekt takisto hodnotí zmeny využitia poľnohospodárskej krajiny, ktoré možno očakávať na Slovensku v budúcich 60 rokoch. Vzhľadom na charakter projektu na rozhraní spoločenských a prírodných vied majú predpokladané výstupy obrovský potenciál využitia tak vo vedeckej ako aj v plánovacej praxi.

Department: 
geografia a environmentalistika
Scientific section: 

VISEGRAD: The aim of this project is to better understand the habitat connectivity in the Northern Carpathians of Slovakia and Poland. In the forthcoming year our international team will work on multispecies connectivity assessment for the brown bear (Ursus arctos) and European bison (Bison bonasus).Using the state-of-the-art approaches allow us to substantially contributed to pressing conservation issues related to these species.
VEGA: 1. Zhodnotenie dynamiky zmien v poľnohospodárskej krajine prostredníctvom zmien krajinnej pokrývky.
2. Identifikovanie biofyzikálnych a socioekonomických faktorov ovplyvňujúcich extenzifikáciu a intenzifikáciu poľnohospodárstva na Slovensku v sledovanom období.
3. Vytvorenie priestorového modelu extenzifikácie a intenzifikácie poľnohospodárstva s cieľom identifikovať vplyv a význam biofyzikálnych a socioekonomických faktorov determinujúcich geografické prostredie.

Social, economic and technological impact: 

VISEGRAD: Zmapovanie ekologickej konektivity územia Slovenska a okolitých štátov.
VEGA: Modelovanie a predikcia pustnutia poľnohospodárskej pôdy v budúcnosti

Technical section: 

navrhované programové vybavenie : softvér R a Gflow
škálovanie a počet procesorov:10
1000 core-hodín na serveri v Žiline

Grants: 
-CON@SK.PL - Transboundary ecological connectivity – modelling landscapes and ecological flows- projekt VISEGRAD -Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny: hodnotenie dynamiky a príčin pomocou údajov o krajinnej pokrývke a vybraných environmentálnych vlastností - projekt VEGA
Financing: 
0.00
Publications: 
none