Štatút používania výpočtových prostriedkov SAV

Všeobecné podmienky používania výpočtových prostriedkov SAV sú nasledovné:

Štatút projektového výboru pre vysokovýkonné počítanie (HPC) SAV

 1. Produkty projektu SIVVP (technické prostriedky a aplikačné programové vybavenie) sú k dispozícií všetkým VŠ a univerzitám a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku, v zmysle opisu projektu SIVVP a licenčných podmienok dodávateľa programového vybavenia.
 2. Nárok na využívanie produktov projektu SIVVP majú pracovníci pracujúci na výskumných úlohách nekomerčného charakteru (v ďalšom len Používateľ, Používatelia) s možnosťou publikovania výsledkov výpočtov vo vedeckých publikáciách.
 3. Počas trvania projektu (2010-2015) a jeho udržateľnosti (2015-2019) je prístup k výpočtovým systémom na riešenie konkrétnych úloh vedy a výskumu bezplatný, čo je v súlade so znením národného projektu SIVVP.
 4. Na výpočtových systémoch je možné prevádzkovať len aplikačné programové vybavenie s platnou licenciou, voľne dostupné aplikačné programové vybavenie, alebo vlastné aplikačné programové vybavenie.
 5. Aplikačné programové vybavenie zakúpené z prostriedkov projektu SIVVP je prístupné celej akademickej komunite a pracovníkom vedeckovýskumných inštitúcií na Slovensku v zmysle licenčných podmienok.
 6. Prostriedky získané z komerčného používania výpočtových systémov SIVVP je možné použiť len na prevádzku produktov zakúpených v rámci projektu SIVVP.
 7. Používateľ má plnú zodpovednosť za svoje aktivity v počítačových systémoch SIVVP, v počítačových sieťach, do ktorých má prístup prostredníctvom počítačových sietí. Používateľ je zodpovedný za zneužitie vlastného účtu, príp. neoprávnené sprístupnenie účtu inej osobe.
 8. Používateľ plne zodpovedá za škody, ku ktorým došlo v dôsledku zneužitia jeho účtu pre nedbalú manipuláciu s prístupom (heslom atď.) tohto účtu.
 9. Používateľ sa nesmie žiadnymi prostriedkami pokúsiť o získanie prístupových práv alebo privilegovaného stavu, ktorý mu nebol pridelený. Pokiaľ používateľ akýmkoľvek spôsobom (napr. v dôsledku chyby technických alebo programových prostriedkov) získa privilegovaný stav alebo prístupové práva, ktoré mu neboli pridelené, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušnému správcovi. Používateľ sa nesmie pokúsiť o získanie prístupu k chráneným dátam iných používateľov.
 10. Používateľ nesmie vo využívaných počítačových sieťach vykonávať takú činnosť, ktorá by ostatným používateľom bránila v riadnom používaní siete, napr. nadmerným preťažovaním prvkov siete, šírením počítačových vírusov alebo pokusmi o neoprávnený prístup k prvkom siete. Používateľ nesmie používať výpočtové systémy a počítačové siete na politickú a náboženskú agitáciu. Je zakázané používať vulgárne a znevažujúce výrazy v komunikácii, ktorá je určená pre väčší okruh ľudí (napr. elektronické konferencie, diskusné kluby, news). Nesmie vyvíjať činnosť alebo šíriť informácie, ktoré sú v rozpore so zákonom a mohli by viesť k trestnému stíhaniu (napr. šírenie reklamy, informácie o komerčných produktoch firiem, psychický teror, pornografia, ...) alebo informácií, ktoré nesúvisia s aktivitami projektu SIVVP.
 11. Používateľ nesmie používať a šíriť nelegálne programové vybavenie. Používateľ nesmie kopírovať a distribuovať časti operačného systému a inštalovaných programov.
 12. V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov, používateľ/ka vyjadruje súhlas Centru spoločných činností SAV so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári, za účelom administrácie jeho/jej konta pre využívanie HPC prostriedkov a za účelom prípravy štatistík o využívaní HPC prostriedkov vo správe CSČ SAV - VS a to do uplynutia piatich rokov po registrácii. Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám - schvalovateľom konta, a to na účely kontroly uvedených údajov a projektovej komisii na účely schvaľovania používateľských projektov. Používateľ/ka si je vedomý/á, že stiahnutie tohto súhlasu bude mať za následok zrušenie tejto žiadosti, akoby nebola podaná a vymazanie jeho konta.