Kontakty

Výpočtové stredisko SAV v Bratislave
Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava 45
Detašované pracovisko VS SAV Žilina
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Kontaktná osoba: MSc. Miloslav Valčo
Telefonický kontakt: 02 3229 3114
Mail:
hpcregister [at] savba [dot] sk
hpcsupport [at] savba [dot] sk

Žilinská univerzita
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Penka Martincová, PhD.
Kontaktná osoba: doc. Ing. Penka Martincová, PhD.
Telefonický kontakt (ústredňa): 041 513 5001
fax: 041/513 5055

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5
812 43 Bratislava
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Hermann
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Jaroška, Ing. Peter Hermann
Telefonický kontakt: 0918 669155, 0905 400 020
Mail: peter.hermann[at]stuba.sk

Technická univerzita v Košiciach
Ústav výpočtovej techniky
Letná 9
042 00 Košice
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Šujanský CSc.
Kontaktná osoba: Ing. Martin Chovanec, PhD.
Telefonický kontakt: 055 602 7606
Mail: martin.chovanec[at]tuke.sk

Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Watsonova 47
043 53 Košice
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tibor Kožár, CSc.
Kontaktná osoba: Ing. Viktor Kočan
Telefonický kontakt: 055 792 2205
Mail: kocan[at]saske.sk

Ústav informatiky SAV v Bratislave
Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava 45
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Dobrucký
Telefonický kontakt: 02 5941 1289
Mail: dobrucky.ui[at]savba.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied,
Národná 12,
Tajovského 40,
974 01 Banská Bystrica
Zodpovedný riešiteľ: doc Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Siláči
Telefonický kontakt: 048/446 6515, +421908540717
Mail: jozef.silaci[at]umb.sk