3D integrované modelovanie litosférických štruktúr

Abstrakt: 

Projektu je zameraný na testovanie a vývoj novej metodiky súčasného multiparametrického modelovania štruktúr kôry a vrchného plášťa. Zameriame sa hlavne na oblasť stredného a východného Slovenska
vzhľadom na to, že tu máme k dispozícii sedem nameraných magnetotelurických (MT) profilov, viacero
seizmických rezov (zobrazené sú na obr. 1) a dobré pokrytie gravimetrickými dátami. Okrem MT, budú využité ďalšie spoločné geofyzikálne modelovania (napr. gravimetrické, seizmické a geotermické) na starších a novo nameraných dátach a údaje o tektonike územia. Výsledné geofyzikálno-geologické modely na uvedených profiloch, doplnené o 3D modely vybratých oblastí a termické údaje budú mať nielen vedecký prínos ale budú využiteľné aj v rôznych sférach hospodárskej činnosti (zakladanie veľkých stavieb, vyhľadávanie podzemných vôd a nerastných surovín, využitie geotermálnej energie a ďalšie).

Odbor: 
Geofyzika
Vedecká časť: 

Hlavným cieľom projektu je využiť moderné metódy spojených inverzií a integrovaného modelovania na vyhotovenie nových komplexných geofyzikálnych modelov a interpretácií plytkých a hlbokých štruktúr litosféry na strednom a východnom Slovensku. Výsledné modely budú poskytovať medziparametrické vzťahy založené geofyzikálnych, geologických, a petrologických informáciách.

Na splnenie hlavného cieľa je potrebné v podporných aktivitách naplniť čiastkové ciele:
a) vývoj a testovanie existujúcich nástrojov na multiparametrické integrované modelovanie
b) spresnenie poznatkov o štruktúre a fyzikálnych parametroch zemskej kôry Západných Karpát s dôrazom jednotlivé horninové komplexy a tepelný stav litosféry
c) spracovanie a doplnenie informácií o tektonickom vývoji oblasti stredného a východného Slovenska a okolitých jednotiek Západných Karpát
d) vytvorenie modelov litosféry pre skúmanú oblasť Slovenska a ich doplnenie novými modelmi s využitím aktuálnych poznatkov o stavbe a tektonickom vývoji skúmaného územia

Realizáciou cieľov projektu očakávame prínosy vo vedeckej rovine s potenciálnym ekonomickým dosahom. Očakávame prínos pre rozvoj a vývoj programového vybavenia pre metodiky multiparametrického modelovania kôrových jednotiek (JIF3D) a rozvoj integrovaného petrologicko-geofyzikálneho tepelného modelovania pre vrchnoplášťové štruktúry (LitMod). Zameriame sa hlavne na rozvoj elektromagnetických metód a výstupov. Ďalej podrobnejšími geofyzikálnymi modelmi spresniť tektonické, geotermálne a geodynamické modely Západných Karpát. Potenciálne využitie týchto výsledkov projektu v hospodárskej oblasti spočíva najmä v príspevku k poznaniu celkovej energetickej bilancie hlbinných zdrojov geotermálnej energie.

Socioekonomický a technologický dopad: 

Aplikovaním multiparametrického modelovania zemských štruktúr (integrované modelovanie rôznych nameraných geofyzikálnych dát a relevantných tektonických modelov) získame presnejšie informácie o priestorovom rozložení geologických telies, tektonických štruktúrach a nové informácie o vzťahoch medzi jednotlivými fyzikálnymi parametrami hornín. Výstupom projektu budú geofyzikálno-geologické multidimenzionálne modely zemskej kôry a plášťa záujmového územia.

Technická časť: 

2 typy výpočtov:
3D magnetotelurické modelovanie - 72 hodin x 32CPUxPocetJobov
PocetJobov sa pohybuje od 1 do desiatok zavisi od efektivity
pamäť - 200GB - 1TB
3D joint inverzia - 124 hodin x 16CPU x PocetJobov
PocetJobov sa pohybuje od 1 do 10
pamäť - 128GB + 128GB swap file (RAM DISK)

Prepojenie s grantovými úlohami: 
APVV-16-0482
Spolufinancovanie: 
1 000.00
Výstupy: 
none